ࡱ> ` !"#$%&'()*+,-.?0123456789:;<=>G@ABCDEFOHIJKLMNZPQRSTUVWXY[\]^_abcdefgRoot Entry FU$<@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 WordDocument:t !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP Oh+'0 $ 0 <HPX` somebodyNormal[_1@@S/6O@6666666666666666666666666666666666666666666666666hH60TableData /:WpsCustomData Pj KSKS:t !bb! 5 8b&U $ h >#"m E8}y DN: q\Nws_{ Kb bb Th ~USMOT | NKb:gy vY T'`+RNSxDRyvS _pe bb~   Kb~Ye ~   Kb1 Kb2 Kb3 Kb4 Kb5 A ~Ye ~   Kb1 Kb2 Kb3 Kb4 Kb5 B ~Ye ~   Kb1 Kb2 Kb3 Kb4 Kb5C ~Ye ~   Kb1 Kb2 Kb3 Kb4 Kb5D ~Ye ~   Kb1  Kb2  Kb3  Kb4  Kb5 lY T0'`+R0NSx0DRyvS _peN4g26eMRb [^v bb~N5g15eb0  PAGE \* MERGEFORMAT - 5 - 02:<@JLNRTXteTC4%B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJCJ(OJPJQJo(aJCJ(OJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJ OJPJQJo(aJX`bjlpr|~οn_N?. B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ ο{jYH9*B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ ν{l]L=.B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *     teTC4B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ   " $ * , . 0 2 4 8 : paRC4B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ * : @ B D F H J N P R T V X ` νn]L=, B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ ` b d f h l n r v x ~ }n]N?. B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ òrcTE4 B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ οpaPA2B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ пraP?. B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ    n]N=, B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ   " $ * , . 0 2 4 8 : raRC4%B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ: @ B D F H J N P V X Z \ ^ νp_P?0B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ ^ ` d f l n p r t v z | ~ rcRA0 B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ n]N=, B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ raRC4%B*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ νp_P?0B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ     rcRA0 B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ  " $ & * , 0 4 6 < > ̽{jYJ9( B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ > @ B D H J N P V X Z \ ^ b пn_N?. B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ b d h j p r t v x | ~ пn]N?. B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ οn]N=.B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJaJ *B*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ   & ( T V ` b d h j ĻseYOCJ OJQJaJ CJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJU$CJOJQJ^JaJmHsHnHtHCJOJQJ^Jo(aJUCJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJUUCJ OJQJaJ CJOJPJaJCJOJPJo(aJB*ph CJOJPJQJaJ B*ph CJOJPJQJo(aJ B*ph CJOJPJQJo(aJ2<>@LRF dHa$$$If$$If:V 44l44l06&0V$V55t dHa$$$If dHa$$$If dYD2a$$dLNTVX)$$If:V 44l44l06&\V ?$V55595M dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfXblr~ dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If$$If:V 44l44l06&ֈV ?$V55595 55 dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If$$If:V 44l44l06&ֈV ?$V55595 55v dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If    }q dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If dHa$$$If   " $ , . 0 2 4 | dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dH$If dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dH$If $$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff $$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff $$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff $$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff|$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ffq$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Fff$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff[$$If:V 44l44l06&֞V ?$4 6 8 : B D F H J L N P T X t dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dH$If dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If X b d f h n t v x v dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If }q dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If dHa$$$If v dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If }q dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf dHa$$$If    v dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf| dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If  " $ , . 0 2 4 6 8 : B }q dHa$$$If dHa$$$IfFff dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFfq dHa$$$If dHa$$$If B D F H J L N P X Z \ ^ ` v dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf[ dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If V555595 55FfP$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55FfE!$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff:#$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff/%$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff$'$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff)$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff+$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff-$$If:V 44l44l06&֞V ?$` b d f n p r t v x z ~ }q dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFfE! dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFfP dHa$$$If v dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf:# dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If }q dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf$' dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf/% dHa$$$If vqFf+ dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf) dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If    " v dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf- dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If " $ & , 2 4 6 > @ B D J L N vqFf0 dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf. dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If N P X Z \ ^ d f h j r t v v dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf2 dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If v x ~ }q dHa$$$IfFf6 dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$IfFf4 dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If   " $ & d f h G$ 9r 9r dFf8 dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$If dHa$$$Ifh j 8P. A!#l"$l%S2P1809V555595 55Ff.$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff0$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff2$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff4$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff6$$If:V 44l44l06&֞V ?$V555595 55Ff8666666666666666<666666666666666666666666666666666666666666666664666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh b j LX 4 X B ` " N v h j !"#$%&'()*+,-./012345678957$.{$ Calibri-([SOG.[x @Times New Roman- |8ўSO=D eck\h[{SOўSO7NSewiSO[SOA4 N[_GB2312N[somebody[_ Qhgǻ'o!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$P^ :$^ D[cA;B`|E]R3x 6 .fSvCe"< `{B7F-W|JCIg dmPx?^\@3NC5OGCrNMV{[U?y"z{L}5t( z0( * 3 ? (  Z(( e,gFh 1C" 5@ @ p 5 #5!@